Oda Sicil İşlemleri

GÖREVLERİ :

Oda sicili işlemlerini yürütmek,

Oda sicili ile ilgili defter, dosya ve evrakları hazırlatmak, işlemek ve muhafazasını sağlamak,

Üye dosyalarında bulunan belgelerin noter tasdiki gerektirmeyenlerin suretlerini çıkarmak ve onaylanmak üzere Genel Sekreter’liğe sunmak,

Üyelerinin talebi üzerine oda sicil kayıt sureti, faaliyet belgesi, ihaleden men cezası olmadığına dair belge, yurt dışı çıkış fonu muaflık belgesi ve bu gibi oda sicili ilgili belgeleri hazırlayıp onay için genel sekreterliğe sunmak,

Meslek komitelerinin seçilmesi döneminde seçim işlerinin aksamadan yürümesi için gerekli hizmeti vermek,

ATSO üyelerinin oda sicil durumları hakkında ilgili kuruluşlarla gerekli yazışmaları yürütmek,

Genel Sekreter tarafından Oda Sicil Servisine havale edilen yazılara cevap vermek,

Oda Sicil Servisini diğer birimler arasında koordinasyonun sağlamak ve bu servisin genel işleyişini sağlamak,

Üye bilgilerinin güncel tutulması için gerekli çalışmaları yapmak,

Oda üyelerine Kimlik Kartı Düzenleme Talimatına uygun olarak kimlik kartı hazırlamak ve ilgilisine teslim etmek,

Üyelerinin grup, adres, unvan, sermaye, iş konusu gibi sicillerinde vuku bulacak her türlü tadil değişikliklerini kontrol etmek gerekli olanları yönetim kuruluna sunmak onay alındıktan sonra, bilgisayara işlemek, oda sicil kayıt ve muamelat defterine işlemek, unvan, oda sicil numarası, meslek grubu gibi değişiklikleri ayrıca fihriste işlemek, bu işlemlerle ilgili Ticaret Sicil Servisinden gelen belgeleri üye dosyasında muhafaza etmek,

Yeni kaydolacak üyelerin dosyalarını incelemek eksiklerin giderilmesini sağlamak, oda kayıt numarasını vermek, kaydolanların meslek komitesini belirleyerek Yönetim Kurulundan onay alınmak üzere Genel Sekreterliğe sunmak, üyeliği Yönetim Kurulunca kabul edilen yeni üyelerin bilgilerini bilgisayar programına, fihriste, oda sicil ve muamelat defterine işlemek, yeni üye dosyası oluşturarak ilgili dolaba kaldırmak, yeni üyeye kayıt tebligatı göndermek,

Üyeliği terk edecekler için, Yönetim Kurulunun onayının ardından, oda üyeliğini kapatmak, bilgisayar programına, üye dosyasına, fihriste, oda sicil ve muamelat defterine işlemek ve dosyayı arşivlemek,

Odamız imkanları dahilinde hazırlamış olduğu yıllık faaliyet raporunu üyelerimiz ile ilgili kurum ve kuruluşlara göndermek,

Faaliyetlerimizi size daha kolay ulaştırabilmemiz için lütfen iletişim bilgilerinizi güncelleyiniz.

AİDATLAR

Her Yıl Haziran Ayının 30’u – Birinci Taksit
Her Yıl Ekim Ayının 31’i – İkinci Taksit

Belgeler

 • Oda Sicil Kayıt Sureti (Faaliyet Belgesi)

Ticaret Odası üyelerinin oda üyesi olduğunu gösterir belgedir sözlü talep üzerine verilir.

 • İhale Yasağı Belgesi

İhalelere katılmaktan yasaklama; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa, Türk Ceza Kanununa ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa dayanılarak verilmektedir.

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre, istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilmekte, bu durum yasaklanan kişi veya firmanın bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine girmesine engel oluşturmaktadır.

 • Meslekten Men Belgesi

5174 sayılı yasanın 10. maddesine istinaden

Odalara kayıt zorunluluğu bulunanlar, durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilânı gereken her türlü değişikliği, gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde, kayıtlı oldukları odalara bildirmek zorundadır. Ticaret siciline tescili zorunlu olup da yasal şekil ve sürede tescil ettirilmemiş olan bir hususu haber alan ilgili oda, bu yasal zorunluluğu yerine getirmeyenlerin durumlarını gerekli sicil değişikliklerinin yapılması için ilgili ticaret sicil memurluğuna bildirir.

Ticaret sicil memurluğu, bu bildirim üzerine gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdür. 8775 İçinde bulunulan yıldan önceki iki yıldan itibaren adresleri ve durumları tespit edilemeyenler ile bu süre zarfında aidat ödemeyen üyelerin isimleri, oda yönetim kurulu kararıyla, meslek grupları ve seçmen listelerinden silinir; aidat tahakkukları durdurulur. Bu fıkra hükmünün gereğinin her yılın ocak ayı içinde yerine getirilmesinden oda yönetim kurulu sorumludur.

Yukarıdaki fıkrada anılan oda yönetim kurulu kararını takip eden yılbaşından itibaren iki yıl içinde, ilgilinin üyesi bulunduğu odaya müracaatla adres ve durumunu bildirmemesi halinde, oda yönetim kurulunun teklifi ve meclis kararıyla ticaret sicil kaydının re’sen silinmesi için ticaret sicil memurluğuna ihbarda bulunulur. İhbarı takip eden ayın ilk günü itibarıyla oda kaydı silinmiş sayılır. Bu süre içerisinde durumunu bildiren üyelerin aidat tahakkukları başlatılır.

Ancak bu durumda olanlar tüm aidat borçlarını ödemedikçe seçmen listelerine tekrar kaydedilemezler. Ticaret sicilinden re’sen veya işin bırakılması halinde üyenin talebi üzerine kayıt silinmesine ilişkin ilânlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ücretsiz olarak yayımlanır. Sanayici vasfını yitirdikleri, başvuru üzerine veya re’sen tespit olunan sanayi odası üyelerinin sanayi odasından kayıtları silinir. Ancak bunlardan ticaret odasına kayıtlı olmayanların ticarî faaliyetlerinin devam etmesi halinde durum, re’sen kayıtlarının yapılması için ilgili ticaret odasına bildirilir.

Ticaret odasına kayıtlı iken sonradan sanayicilik vasfını kazanan üyelerin tacirlik sıfatı devam ediyorsa, kaydı silinmeden; etmiyorsa, kaydı re’sen silinerek, sanayi odasına üye kaydı yapılmak üzere durum değişikliğine ilişkin bildirim ticaret odasınca en geç otuz gün içinde ilgili sanayi odasına bildirilir.

 • İmalat Yeterlilik Belgesi

Sanayicilerden genellikle Kamu İhalelerinde talep edilmektedir. Kapasite raporu referans alınarak, rapordaki ürünleri yine raporda yer alan makine tesisat ile imal edilmesinde teknik yeterliliği gösterir belgedir.

Müracaat için Firma antetli kağıdına yazılmış ve firmaca onaylanmış müracaat dilekçesi yeterlidir.


Onay Hizmetleri

 • Çıraklık Sözleşmesi Onayı

Çırak, kalfa ve ustaların eğitimi ile okullarda ve işletmelerde yapılacak mesleki eğitime ilişkin esasları düzenleyen 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu uyarınca, Odamıza üye işyerleri ve bu iş yerlerinde çalışan çırakların Mesleki Eğitim Merkezlerine devam etmeleri gerekmektedir.

Çıraklık sözleşmeleri, Mesleki Eğitim Merkezlerinden temin edilir. İlgili tarafından her çırak için 4 adet sözleşme doldurulduktan sonra, Odamız tarafından tasdik edilir. Mesleki Eğitim Merkezlerine onaylatıldıktan sonra, sözleşmenin bir adedi odamıza geri getirilir.

Kalan üç adet sözleşmenin biri velide, diğeri işverende, üçüncüsü ise Mesleki Eğitim Merkezinde kalır.

3308 sayılı yasaya uygun olarak düzenlenen kalfalık ve ustalık belgeleri de Odamız tarafından onaylanmaktadır.

Kalfalık ve ustalık belgeleri formu Mesleki Eğitim Merkezi’nden temin edilir.

 • Bağ-Kur ile ilgili işlemler

Bağkur tarafından talep edilen ve Odamız üyelerinin Odamıza kayıt tarihleri ile Odamızdan ayrılış tarihlerinin belirtildiği matbuu formdur.

 • Fatura Tasdik İşlemleri

Fatura tasdiki; Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yapım işi yapan firmaların hak ediş aşamasında özel kalemlere giren malzemelerin faturalarını yazılı başvuruları ile Odamıza tasdike getirdiklerinde yapılan işlemdir.

Yapım İşlerinde kullanılan ve Bayındırlık Birim Fiyatlarında yer almayan özel malzemeler yüklenici firma tarafından kuruma fatura edilir. Kurum faturada geçen özel malzeme fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarına uygun olup olmadığının tespiti için yüklenici firmanın kesmiş olduğu faturayı Odamıza tasdike getirdiğinde yapılan işlemlerdir.

Piyasa rayiç fiyatlarına uygunluğunun tespiti istenilen fatura dilekçe ile beraber Servise teslim edilir. Rayice uygunluğunun onaylanması istenilen faturalar hakkında yapılacak incelemelerde rayiç fiyat tespit esasları uygulanır. Tasdike getirilen faturalarda Oda üyeliği aranmaz yalnız, Odamızın çalışma bölgesi içerisinde faaliyet gösteren firma olmasına dikkat edilir.

Fatura tasdiki isteğinde bulunanların mala ait vasıf, özellikleri, markası, modeli, ürün kodu ve toplam miktar gibi tanıtıcı bilgileri açıkça faturada belirtmeleri gerekir.

Rayiç fiyat tespitlerinde tespiti istenilen husus bir üretime ilişkin ise, fiyat tespiti üretimin yapıldığı yer sanayi odasınca veya ticaret ve sanayi odasınca yapılır.

Araştırma neticesinde tespit edilen rakamlar düşük, fatura yüksek ise tespit edilen rakamlara çekilerek faturanın tekrar düzenlenerek getirilmesi istenir ve düzeltilen fatura tasdik edilir.

 • Birim Fiyat Tespitleri

Mal ve hizmetlerin birim fiyat tarifelerinin tespiti; Odamız Üyelerinin ürettikleri mal ve hizmetlerin fiyat tespiti için yazılı başvuruları ile yapılan işlemlerdir.

Fiyat tarifelerinin tespiti isteğinde bulunan üyelerin talebi üzerine, tarifesi yapılacak mal ve hizmetler için varsa bir önceki dönem de tespit edilmiş olan tarifedeki hadler üzerinden gerekli maliyet hesaplarını yaparak yeni döneme ait tarifeler hazırlanır.

Çalışma alanı içinde bulunan yerleşim yerlerinin ekonomik ve sosyal göstergelerini dikkate alarak ayrı ayrı tarifeler hazırlanabilir.

Birim fiyat tarifeleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar birliğince hazırlanmış fiyat tarifesi formu kullanılır.

 • İmza Tasdiği İşlemleri

Odamıza kayıtlı firmaların yetkilerinin dosyamızdaki imzalarına uygun olduğunun onaylandığını gösterir belgedir.

 


Diğer Hizmetler

 • İş Makinalarının Tescili

Araç sahipleri araçlarını kanun ve yönetmelikte belirtilen esaslara göre yetkili kuruluşa tescil ettirmek ve tescil belgesi almak zorundadır. (Karayolları Trafik Kanunu madde 19)

İş Makinesinin Tanımı:

Yol inşaat makineleri ile benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş; karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılamayan motorlu araçlardır.

İş Makinesini Tescile Yetkili Kuruluşlar :

 1. Kamu kuruluşlarına ait olanlar ilgili kuruluşlarca,
 2. Özel ve tüzel kişilere ait olanlardan;
  1. Tarım kesiminde kullanılanlar ziraat odalarınca,
  2. Tarım kesiminde kullanılanların dışında kalan ve sanayi, bayındırlık ve diğer

kesimlerde kullanılanların üyesi oldukları ticaret, sanayi veya ticaret ve sanayi odalarınca tescilleri yapılır.

İş Makinesinin Satış ve Devirleri

Tescil Süreleri;

 • Tescili zorunlu ve ilk tescili yapılacak araçların satın alma veya gümrükten çekme tarihinden itibaren üç ay içinde,
 • Tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devir alanlar 1 ay içinde gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak ilgili tescil kuruluşundan tescil belgesi almak zorundadır.
 • Hurdaya çıkarılma halinde çıkarılış tarihinden itibaren 1 içinde tescilin silinmesi için,

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre araçların satış ve devirlerinin noter aracılığıyla yapılması zorunludur. Bunun dışında yapılan her türlü satış ve devirler geçersizdir. (Fatura ile yapılan satışlar)

İş Makinesi Tescil Belgesi Düzenleme Evrakları

Tescil belgesi düzenletmek üzere müracaatta bulunan firma veya şahısların müracaat sırasında ibraz etmeleri gereken evraklar:

İlk defa tescili yapılacak araçlar için;

 • Odamıza hitaben yazılmış ve iş makinesinin tescilini talebeden Dilekçe,
 • Fatura (İş makinesi ithal edilmiş ise faturaya ek olarak gümrük giriş beyannamesi ve gümrük vergisinin ödendiğine dair makbuz),
 • Yerli imalat ise, fabrika satış faturası veya mümessili firmanın kestiği fatura,
 • İş Makinası Bilgi Formu (Firma tarafından kaşe ve imzalanış olacaktır).
 • Varsa resim, broşür, şekil çizim gibi iş makinesine ait fikir verici ek dökümanlar,
 1. Tescili yapılmış araçlar için;
 • Odamıza hitaben yazılmış ve iş makinesinin tescilini talebeden dilekçe,
 • Noter satış sözleşmesi asıl,
 • Tescil Belgesi aslı (Noter tarafından iptal edilen tescil belgesi),
 • Fatura.

 

 • İhracat evraklarının onaylanması

İhracat evraklarının onaylanmasında hizmeti talep eden firmanın Odamız  üyesi olması göz önüne alınır. Odamız üyesi olmayan ve Ağrı ilçe sınırları dışında yer alan bir odaya kayıtlı firmanın talebi ise, firmanın bağlı bulunduğu odadan getireceği oda sicil suretine bağlıdır. Bu belgenin de işlemin yapıldığı tarihli olması gerekmektedir.

Firmaların ihracat evraklarının onaylanması esnasında, firmalardan dilekçe talep edilmektedir. Gerek görülmesi halinde ayrıca ihracata konu olan mal ile ilgili belgelerde istenebilmektedir.

 • Rayiç Fiyatların Belirlenmesi

Türkiye’de bir çok kamu kurum ve kuruluşunun satın alımlarıyla ilgili olarak ihale öncesi, Kamu ihale kanunu uyarınca tahmini bedelin tespiti amacı ile alımı yapılacak ürünlerin fiyat tespiti yapılır. Bu çerçevede, 5174 sayılı kanun ilgili mevzuat  uyarınca fiyat tespiti için odamız tarafından piyasa araştırması yapılır.

Gerek görülmesi halinde de meslek komitelerinin görüşleri alınarak, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına yazılı olarak bilgi verilir.

 • Fire Zayiat Randıman Tespit Çalışması

Ticaret ve Sanayi Odaları Muamelat Yönetmeliği uyarınca, ilgililerin (firma, kurum) talep ettikleri maddelerin fire, zayiat ve randıman oranlarını tespit ederler.

Firmaların bu taleplerini odamızca yerine getirilebilmesi için; dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.

Daha önce tespiti yapılmış fire, zayiat ve randıman oranları, yazılı taleplerine müteakip, hemen yerine getirilir.

Fire; zayiat ve randıman oranları bulunmayan veya ilk defa yapılacak ürünler için ise, firmalar yine dilekçe ile müracaatlarını yaparlar.

Genel sekreterlikçe, tayin edilen bilirkişi nezdinde, ürünün bulunduğu yerde çalışma yapılır. Sonuç, rapor haline getirilerek, talep sahibine verilir.