Kapasite Raporu ve Ekspertiz Hizmetleri

1-ODAMIZCA KİMLERE EKSPERTİZ RAPORU DÜZENLENİR?

Kapasite Raporu düzenlenemeyen, genellikle el işçiliğiyle üretim yapan ve ürünlerini doğrudan tüketiciye satan iş yerleri ile tamir, bakım, manuel ya da yarı otomatik dolum ve paketleme yapan iş yerleri, çamaşırhane, akaryakıt istasyonu, gaz ve petrol dağıtım tesisleri, arıtma ve depolama tesisleri gibi sınai tarzda üretim yapmayan, faaliyet adresleri Odamıza tescilli firmaların talebi üzerine Kapasite Birimince görevlendirilecek eksper mühendis tarafından mahallinde yapılacak inceleme ve mevcut makine parkı ve işçi durumu dikkate alınarak istekli firmalara yıllık kapasitelerini gösterir Oda onaylı Ekspertiz Raporu düzenlenir.

Ayrıca Odamızca tanzim edilmiş geçerli bir kapasite raporu bulunan ve iş yerinde vardiyalı üretim yapan sınai tesislere de talep etmeleri halinde Üyelik Hizmetleri Müdürlüğü Kapasite Birimince görevlendirilecek 2(iki) eksper mühendis tarafından istekli firmaların yeminli mali müşavire hazırlatacakları vardiyalı üretim yaptıklarına ilişkin  raporunun incelenmesi ile iş yerindeki mevcut makine parkı ve işçi sayısı göz önünde bulundurularak  vardiya Ekspertiz Raporu düzenlenebilir.

2-EKSPERTİZ RAPORU BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR? 

  • Ekspertiz Raporu Başvuru Formu (Ek-1)
  • Dilekçede İmzası Bulunan Yetkilinin İmza Sirküleri veya Vekaletname   Fotokopisi.
  • Odamız Veznesine Yatırılacak Ekspertiz Harcı Makbuzu.

3-VARDİYA EKSPERTİZ RAPORU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR :

  • Vardiya Ekspertiz Raporu Başvuru Dilekçesi (Ek-2)
  • Yeminli Mali Müşavir tarafından hazırlanacak özel amaçlı rapor içeriğinde bulunması gereken hususlara ait bilgi formu (Ek-2a)
  • Dilekçede İmzası Bulunan Yetkilinin İmza Sirküleri veya Vekaletname Fotokopisi
  • Geçerli Kapasite Raporu Fotokopisi.
  • Yeminli Mali Müşavir Vardiya Raporunun Aslı.
  • Odamız Mali İşler Veznesine 2 Eksper İçin Yatırılacak Ekspertiz Harcı Makbuzları.