Mali Politika

1. Giriş

Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), üyelerine kaliteli hizmet sunmak ve bölgemizin ekonomik gelişimine katkı sağlamak amacıyla faaliyet göstermektedir. Bu hedeflere ulaşabilmek için güçlü ve sürdürülebilir mali politikaların benimsenmesi önem arz etmektedir. Bu mali politika metni, ATSO’nun mali yönetiminde şeffaflığı, hesap verebilirliği ve etkinliği sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2. Gelir Politikası

2.1. Üye Aidatları ve Katkı Payları: ATSO, üye aidatları ve katkı payları ile finansman sağlar. Aidat ve katkı payları, yıllık olarak Genel Kurul tarafından belirlenir ve üyelerin ödeme gücü dikkate alınarak adil bir şekilde düzenlenir.

2.2. Hizmet Gelirleri: ATSO, sunduğu eğitim, danışmanlık, sertifikasyon ve diğer hizmetlerden gelir elde eder. Bu hizmetler için alınacak ücretler, maliyetler göz önünde bulundurularak makul düzeyde belirlenir.

2.3. Proje ve Hibe Gelirleri: ATSO, yerel, ulusal ve uluslararası düzeydeki proje ve hibe programlarına katılarak ek finansman kaynakları yaratmayı hedefler.

3. Gider Politikası

3.1. Operasyonel Giderler: ATSO, günlük faaliyetlerini sürdürmek için gerekli olan personel, ofis, teknoloji ve diğer operasyonel giderleri, bütçe dahilinde ve etkin bir maliyet yönetimi ile kontrol eder.

3.2. Yatırım Giderleri: ATSO, stratejik hedeflerine ulaşmak için gerekli yatırımları yapar. Bu yatırımlar, Genel Kurul’un onayı ile ve uzun vadeli finansal sürdürülebilirlik gözetilerek gerçekleştirilir.

3.3. Proje ve Program Giderleri: ATSO, yürüttüğü projeler ve programlar için ayrılan bütçeyi, etkin ve verimli bir şekilde kullanmayı taahhüt eder.

4. Bütçe ve Raporlama

4.1. Bütçeleme Süreci: ATSO’nun yıllık bütçesi, Genel Kurul tarafından onaylanmak üzere Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır. Bütçe, geçmiş yılların mali performansı ve geleceğe yönelik projeksiyonlar dikkate alınarak hazırlanır.

4.2. Mali Raporlama: ATSO, mali durumunu ve faaliyet sonuçlarını düzenli olarak Genel Kurul ve diğer ilgili paydaşlarla paylaşır. Yıllık mali raporlar, bağımsız denetimden geçirilerek kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılır.

5. İç Kontrol ve Denetim

5.1. İç Kontrol Mekanizmaları: ATSO, mali işlemlerinin doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamak amacıyla iç kontrol mekanizmaları oluşturur ve bu mekanizmaların etkinliğini sürekli olarak izler.

5.2. Denetim: ATSO’nun mali işlemleri, bağımsız denetçiler tarafından düzenli olarak denetlenir. Denetim sonuçları, Genel Kurul ve kamuoyu ile paylaşılır.

6. Risk Yönetimi

ATSO, mali riskleri tanımlar, değerlendirir ve yönetir. Bu kapsamda, risklere karşı önleyici tedbirler alınır ve mali sürdürülebilirliği tehlikeye atabilecek durumlar için acil durum planları geliştirilir.

7. Sonuç

Bu mali politika metni, Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası’nın mali yönetiminde şeffaflık, hesap verebilirlik ve sürdürülebilirlik prensiplerine bağlı kalınmasını sağlar. Tüm üyelerimizin ve çalışanlarımızın bu politikalara uyumu, ATSO’nun başarısının anahtarıdır.