Kapasite Raporu ve Ekspertiz Hizmetleri

Odamıza kaydolarak sanayi kuruluşu niteliği kazanan özel veya tüzel kişiliklerin kimlik kartı niteliğinde olan ve bu kuruluşların irtibat bilgilerini, üretim konularını ve yıllık üretim kapasitelerini, teknolojilerini, makine parklarını, kullandıkları hammaddeleri, sermaye ve istihdam bilgileri ile benzeri konuları içeren kapasite raporları, odamızca düzenlenmektedir.
Odalarımızca görevlendirilen ekspertiz heyeti aracılığıyla firma işyerinde yapılan inceleme ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda düzenlenen kapasite raporları, prosedür gereğince Odalarca hazırlandıktan sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (T.O.B.B) onayından geçmek zorundadır.

Kapasite Raporunun Kullanıldığı Yerler

Yatırım Teşvik Belgesi,
Dahilde İşleme İzin Belgesi,
Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında,
Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında,
Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde,
Resmi ve özel ihalelerde,
Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde,
Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda,
Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde,
İmalatçı belgesi alımında,
Vergi incelemelerinde,
Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde,
kullanılmaktadır.

Kapasite Raporu Başvuru Süreci

Kapasite raporu başvurusunda bulunabilmek için, firma üretim yeri veya merkez adresinden en az birinin Odamız sınırları içinde bulunması ve odaya üye olması gerekmektedir.
Kapasite Raporu temin etmek isteyen üyeler, Kapasite Raporu İstek Formu doldurarak Odaya dilekçe ile başvuru yapar.

Kapasite Raporu Ücretleri
Kapasite rapor düzenleme harcı her yıl Odalar tarafından belirlenen harç tarifesinde belirtilen tutar kadar Odaca tahsil edilmekte olup, ayrıca TOBB hesaplarına firma adı belirtilerek Birlikçe belirlenen onay harcı yatırılır.

Kapasite Raporu Süreçlerini ve Başvuru Dilekçesini Odamızdan edinebilirsiniz

Muhtelif Ekspertiz Raporları

Üyelerin müracaatlarına istinaden ihracat, ithalat, gümrük, vergi ve teşvik mevzuatlarının uygulanmasında ilgili kurumlarca aranmakta olan hususlara yönelik incelemeler ile kamu kurumlarından Odamıza intikal eden araştırma ve inceleme konularını karşılamak üzere Oda içi ve Oda dışı eksperler (mühendis) ile Şube çalışanlarından görevlendirilen raportör katılımıyla oluşturulan ekspertiz heyeti aracılığıyla firma iş yerinde, gümrük sahalarında tetkikte bulunmak ve konu ile ilgili belgeler üzerinde inceleme yapmak suretiyle düzenlenen raporlardır.

Bilirkişi Raporları

Ürünlere ilişkin değer, menşe, cins, durum tespiti gibi çeşitli konularda resmi mercilerin talepleri üzerine gerekli bilirkişi incelemesi yaptırılır. Firmaların talepleri üzerine çeşitli mevzuatta öngörülen veya Odamızın görevleri arasında bulunan konularda da bilirkişi incelemesi yaptırılıp ilgililere tasdikli rapor suretleri verilir.